امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

:: جملات کـوتاه و زیبای مترلینگ

:: جملات زیبای رابيندرانات تاگــور

:: جملات زیبای ناپلئـون بنـاپـــارت

:: جملات کوتاه و زیبــای انیشتـن

:: جملات کوتاه و زیبای نادر شــاه

:: جملات کــوتاه و زیبــای نیچـــه

:: جملات زیبــای خلیــل جبـــران

:: جملات کوتاه و زیبای شوپنهاور

:: جملات زیبای کـــوروش کــبیــر

:: جملات زیبـــای كـــنـفسيــوس

:: جملات کــوتاه و زیبای زرتشـت

:: جملات کــوتاه و زیبای ادیسـون

:: جملات زیبای آبــراهام لينكــلن

:: جملات کـوتاه و زیبای وین دایـر

:: جملات زیبـای ویکــتور هوگــــو

:: جملات زیبــای آنــدره مـــــوروا

:: جملات کـوتاه و زیبای پیکــاسو

:: جملات زیبـای اسکــاول شیـن

:: جملات زیبــای مــارک فیشـــر

:: جملات کوتاه و زیبای کــارنگـی

--------------------

داستانهای کــوتــاه ســعــدی

:: داستانهای کوتاه پائولو كوئیلو

:: داستانهای کوتاه خلیل جبران

:: داستانهای کوتاه محمد غزالی

:: داستانهای کوتاه فرانتس کافکا

:: داستانهای کوتاه دیل کـارنگی

:: داستانهای کوتاه پرمــودا باتـرا

:: داستانهای کوتاه صمد بهرنگي

:: داستانهای کوتاه نظــر آهـاری

:: داستانهای جی پی واسوانی

:: داستانهای کوتاه آنتوان چخوف

:: داستانهای کوتاه اسکاول شین

:: داستانهای کوتاه ایتالو کالوینو

:: داستانهای محمد باقرمجلسى

:: داستانهای کوتاه استادمطهری

:: داستانهای کوتاه احمد شاملو

:: داستانهای کوتاه جک کانفیلد

:: داستانهای کوتاه صادق چوبک

:: داســتانهای جــلال آل احـمـــد

:: داستانهای کوتاه صادق هدایت

:: داستانهای گابریل گارسیامارکز

:: داستانهای آدل ویـرجینیا وولف

:: داستانهای کوتاه عزیز نسین

:: داستانهای کوتاه فروغ فرخزاد

:: داستانهای هوشنگ گلشیری

:: ۞ دانلـود صدای شاعران ۞

:: ۞ معرفی کتابهای ادبی ۞

:: ۞ گــزیده بهترین اشـعار ۞

:: ۞ گـزیده بهترین جملات ۞

:: ۞ زندگـیــنامه بــزرگــان ۞

:: ۞ شعر شاعران جهان ۞

:: ۞ نامـه های ماندگار ۞

:: ۞ قالبهــای شعـر ۞

:: ۞ مکــاتب ادبــی ۞

:: ۞ طنـــــز ادبــــی ۞

:: ۞ مقـالات ادبــی ۞

:: ۞ نقــــد ادبــــی ۞

:: ۞سطری از کتاب۞

:: ۞ نثــــر معــاصر ۞

:: ۞ نـثـــــر کــــهن ۞

:: ۞ ضــرب المـثـل ۞

:: ۞ وصـیـت نامــه ۞

:: ۞ دانلــود کتــاب ۞

:: ۞تصنیف و ترانه ۞

:: ۞اشعار مذهبی ۞

:: ۞ مناجـات نامه ۞

:: ۞اطلاعات ادبی۞

:: ۞ دانلود دکلمه ۞

:: ۞خلاصه کتاب۞

:: ۞ منابع ۞

----------

جملات زیبــای مــارک تــوایـــن

:: جملات پاراماهــانســا یوگاناندا

:: جملات زیـبـــای محمــد مصدق

:: حملات زیــــبای مسیحا برزگر

:: جملات کــوتاه و زیبــای اشـــو

:: جملات زیبــای پـرمــودا بـاتـــرا

:: جملات و اشعار الكـساندر پوپ

:: جملات زیبـای گــارسیا مارکــز

جملات زیبای زیگــمــوند فرویــد

:: جملات زیبــای ناپـلئـــون هیــل

:: جملات زیبــای داستایـوسكـی

:: جملات زیبــای جیــن وبـستــر

:: جملات کوتاه و زیبای پل سارتر

:: جملات زیبــای مــیلان كــونـدرا

:: جملات زیبای جـان اشتایـن بك

:: جملات زیبای توماس كــارلایـل

:: جملات زیبای توماس جفرسون

::

۞ شعر های کوتاه و زیبا ۞

::

اشعار کوتاه و زیــبای گــــوتـــه

:: اشعار کــوتاه و زیــبای انـــوری

:: اشعار زیبــــای نــادر نــادرپـــور

:: اشعار زیبــای علیـــرضـا غــزوه

:: اشعار زیبــای صفای اصفهانی

:: اشعــار زیـبـــای مهرداد اوستا

:: اشعار زیبای فروغی بسطامی

:: اشعار زیبــای فخرالدین عراقی

:: اشعار زیبــای غـــادة الســمان

:: اشعار زیبــای صوفی عشقری

:: اشعار زیـــبای حزین لاهیـــجی

:: اشعار زیـــبـای شاه نعمت الله

:: اشعار زیبــــای هنری لانگ فلو

:: اشعار زیــبای پرسـی شلـی

:: اشعار زیــبای سیف‌ فرغانی

:: اشعار زیبــای مــارگــوت بیــگل

:: اشعار زیبای ویلیام شکـســپیر

:: اشعار رضــی‌الــدین آرتیـمــانی

:: اشعار زیبای محمدفرخی یزدی

:: اشعار زیبــای صـائـب تبـریــزی

 

:: جملات کــوتاه و زیبـای سعـدی

:: جملات زیبای عرفان نظر آهاری

:: جملات و حکایات عبید زاکــانـی

:: جملات زیبــای فـرانســوا ولتـــر

:: جملات زیبـای رالــف امــرسـون

:: جملات جـــواهـــر لعــل نهـــرو

:: جملات زیبـای جــان ماکــسول

::

جملات کــوتاه و زیبای مـانــدلا

:: جملات زیبــای والــت ویـتـمـــن

:: جملات زیبای آنــدرو مـتیــوس

:: جملات زیــبــــای جك كانفيلد

:: جملات کوتاه و زیبای فیثاغورث

:: جملات کوتاه و زیبای برنادشاو

:: جملات زیـبــای بتی جین ایدی

:: جملات کـوتاه و زیبای آلبر کامو

:: جملات زیبای ایمـــانوئـل كــانت

:: اشعار زیبای مـهــدی سـهیلـی

:: اشعار کـــوتاه زیبــای شــاملــو

:: اشعار کـــوتاه و زیبـــای خیــام

:: اشعار کـــوتاه و زیبـای شـهریار

:: اشعار زیبای پرویـن اعتصـامــی

:: اشعار زیبای ژالــــه اصفهانـــی

:: اشعار زیبای مجتبی کـاشانــی

:: اشعار زیبای محـمد سـلمانــی

:: اشعار زیبای ابوسعیـد ابوالخیـر

:: اشعار زیبـــای شیــخ بهــایــی

:: اشعار زیبای قیصــر امیــن پــور

:: اشعارکوتاه و زیبای اکبر اکسیر

:: اشعار زیبــای فریـدون مشیـری

:: اشعار زیبــای مــحمــد بهمنــی

:: اشعار کـــوتاه و زیبـــای حافــظ

:: اشعار زیبای شفیعـی کدکنــی

:: اشعار کوتــاه و زیبــای بروسـان

:: اشعار کـوتاه و زیبای باباطاهــر

:: اشعار زیبای سهــراب سپهــری

:: اشعار زیبــای هوشنـگ ابتهــاج

:: اشعار زیبای ملک‌الشعرا بهار

:: اشعار زیبای سیدعلی صالحی

:: اشعار کـــوتاه و زیبــای آقاسـی

:: اشعار زیبـــای فــروغ فـرخــــزاد

:: اشعار کـــوتاه و زیبــای سـعدی

:: اشعار محـمدرضا عبدالملکــیان

:: اشعار گـــروس عبـدالمــلکــیان

:: اشعار ايـــرج جنتــی عطــائــی

:: اشعار کـــوتاه و زیبـای رودکـی

:: اشعار زیبــای بـرتولـت بـرشـت

:: اشعار زیبـای وحشــی بافقــی

:: اشعار زیبــای حسیــن پناهــی

:: اشعار کــوتاه و زیبــای مـولــوی

:: اشعار زیبــای حبیــب یغمـایــی

:: اشعار زیبــای عماد خراسـانــی

:: اشعار کــوتاه و زیبــای نظامــی

:: اشعار زیبــای جلیـل صفربیگـی

:: اشعار زیبــای خلیـــل جـــوادی

:: اشعار زیبای خلیـل الله خلیلـی

:: اشعار زیبــای فـاضــل نـظـــری

:: اشعار زیبای فريـــدون تــولل‍ّــي

:: اشعار معيني كـــرمانشـاهــي

:: اشعار زیبــای نیمــــا یـوشیـــج

:: اشعـار زیبـــای رهـی معیـــری

:: اشعار زیبای سیمیـن بهبهـانـی

:: اشعار زیبای احمد رضا احمـدی

:: اشعار کوتاه و زیبای نـزار قبانی

:: اشعار زیبای نعمت الله ترکـانی

:: اشعار زیبای ســلمان هـــراتی

::

:: اشعار زیبای کبیر عارف هندی

:: ادامه لیست شاعران...

:: ۞ دسته بندي اشعار ۞

:: امام زمان در شعـر فارسی

:: عشق در شــعـر فـــارسـی

:: بهار و نوروز درشعر فارسی

:: زندگـی در شـعـر فــارسـی

:: باران در شــعـر فــــارســی

:: آزادی در شــعـر فــارســـی

:: جوانی در شــعر فــارسـی

:: غم در شـــعـر فــــارســـی

:: صبر در شـــعـر فــــارسـی

:: ریا در شـــعـر فـــــارســـی

:: دوست در شعـر فـــارسی

:: سیاست در شعر فـارسی

:: مرگ در شــعـر فــــارسـی

:: عمر در شــعــر فــــارسـی

:: خدا در شــعــر فــــارســی

:: مــادر در شعـــر فـــارسی

:: پـــدر در شعـــر فـــارسـی

:: زن در شعـــر فــــارســی

:: ۞ جملات کوتاه و زیبا ۞

:: جملات کــــوتاه و زیبــا از قــرآن

:: جملات زیبای امــام علـی(ع)

:: جملات زیبای امام حسیـن(ع)

:: جملات امام حسن عسگری(ع

:: جملات زیبای حضرت محمد ص

:: جملات زیبای امــام سجاد (ع)

:: جملات زیبای الهی قمشه ای

:: جملات کوتاه و زیبای شریعتـی

:: جملات خواجه عبدالله انصاری

:: جملات زیبای امام محمد غزالی

:: جملات زیبای رجبعلی خیاط

:: جملات زیبای محمدتقی بهجت

:: جملات کــوتاه و زیبــای گـــوتــه

:: جملات کوتاه و زیبای شکسپیر

:: جملات کوتاه و زیبای ابن سینا

:: جملات جـی پـی واســوانی

:: جملات کـوتاه و زیبــای مــولانـا

:: جملات زیبای چارلــی چـاپلیــن

:: جملات کوتاه و زیبای ژان روسو

:: جملات محمداسماعیل دولابی

:: جملات کوتاه و زیبای فردوسی

:: حملات زیبای کــاتــریــن پـانــدر

:: جملات زیبــای نادر ابــراهیمــی

:: جملات کوتاه و زیبای افـلاطــون

:: جملات کوتاه و زیبای آنـدره ژیـد

:: جملات زیبــای آنتــونــی رابینــز

:: جملات زیــبای ج کریشنامورتی

:: جملات کوتاه و زیبای چه گوارا

:: جملات زیــبای آناتـول فـرانـس

:: جملات کـــوتـاه و زیبــای بــــودا

:: جملات کـوتاه و زیبای بزرگـمهـر

:: جملات کوتاه و زیبای دالای لاما

:: جملات کوتاه و زیبای تولستوی

:: جملات کــوتاه و زیبـای ارسـطو

:: جملات کــوتاه صــادق هــدایـت

:: جملات زیبای اونــوره دو بالــزاك

:: جملات زیبــای باربارا دیانجلیس

:: سخنان زیبـــای آدلــف هیتلـــر

:: جملات کـوتاه و زیبای گــانـدی

 

:: جملات زیبــای بیـــل گــیـتــس

:: جملات زیبـای فرانتـس كـافكــا

:: جملات کوتاه و زیبای میكل آنژ

:: جملات زیبای لئوناردو داوینچی

:: جملات کـوتاه و زیبای بتهــوون

:: جملات کوتاه و زیبای مادر ترزا

:: جملات زیبای كــریستین بوبـن

:: جملات کوتاه و زیبای سقــراط

:: جملات زیبای فرانسیس بیكـن

:: جملات زیبـای فــرناندو پســوا

:: جملات کـــوتاه و زیبــای دانتــه

:: جملات کــوتاه و زیبــای دکــارت

:: جملات کوتاه و زیبای ریچارد باخ

::

:: جملات زیبــای پائـولــو كــوئیلـو

:: جملات زیبــای ویلیــام جـیمـــز

:: جملات کــوتاه و زیبای چــرچیل

:: جملات زیبـای دکــتر حسابــی

:: جملات زیبای بنجامین فرانكلین

:: جملات زیبــای برترانــد راســل

:: ۞ داستانهای کوتاه و زیبا ۞

::